Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 18 2016

marsjaninzmarsa
Reposted fromBimJeam BimJeam

September 25 2016

marsjaninzmarsa
1953 7190 500
Reposted fromfungi fungi viaincontrovertible incontrovertible
marsjaninzmarsa
Jak się człowiek przyzwyczai, że nie dostaje tego, czego pragnie, to stopniowo sam nie wie już, czego naprawdę chce.
— Haruki Murakami ‘Kronika ptaka nakręcacza’
marsjaninzmarsa
7951 9139
marsjaninzmarsa
9742 69e3 500
Reposted fromjestemtrupem jestemtrupem viazEveR zEveR
marsjaninzmarsa
marsjaninzmarsa
9814 3bff 500
Reposted fromfungi fungi viazEveR zEveR
marsjaninzmarsa
Oh, Churchill, Ty śmieszku xD
Reposted fromTheWorstNightmare TheWorstNightmare viazEveR zEveR
marsjaninzmarsa
1178 4faa
Reposted fromehrenGeorge ehrenGeorge viazEveR zEveR
marsjaninzmarsa
8364 c3aa 500
Reposted fromverdantforce verdantforce viatytek tytek
marsjaninzmarsa
8444 5956
Reposted fromverdantforce verdantforce viatytek tytek
marsjaninzmarsa
marsjaninzmarsa
marsjaninzmarsa
5984 30f8 500
Volvo!
Reposted fromsfm sfm viatytek tytek
marsjaninzmarsa
Reposted fromzelbekon zelbekon viatytek tytek
marsjaninzmarsa
marsjaninzmarsa
5811 c5bf
Reposted fromberry-girl berry-girl viaadriano66 adriano66
marsjaninzmarsa
Kiedy ktoś wyznaje ci swoją miłość, to jest to serio srogie. On wtedy tak właściwie mówi «Jestem całkowicie podatny na Ciebie. Masz moc wystarczającą do kompletnego zniszczenia mnie emocjonalnie, ale ufam że tego nie zrobisz.»
http://blasianxbri.tumblr.com/post/76873770896
Reposted byraitaowieczkadukanderschattenreichpuszkamileny

September 16 2016

marsjaninzmarsa
 Po prostu jeśli ktoś wymyślił dla mnie taką fabułę, to nie może zakończyć jej w tak banalny sposób.  Wierz w swojego scenarzystę.  Uspokój się. 
— J.Żulczyk "Zrób mi jakąś krzywdę"
marsjaninzmarsa
Dam się poznać w całości jedynie komuś, kto będzie tego pragnął z całych sił.
Reposted fromrefuge refuge viawhiskyinthejar whiskyinthejar
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl