Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 22 2017

marsjaninzmarsa
22:15:40 <+mrrru> Nigdy nie zapomnę jak aspo mnie zapytal
22:15:54 <+mrrru> Czy szpinak to ten zielony kalafior.
Reposted fromcytatyzirca cytatyzirca
marsjaninzmarsa
7084 b358
Reposted fromtgs tgs viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj
marsjaninzmarsa
3372 580e
Reposted frommartynkowa martynkowa viaPoranny Poranny
Reposted frommessedup messedup viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj
marsjaninzmarsa
1332 ea96
marsjaninzmarsa
8126 40da
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj
1877 60f4 500
Reposted fromSPANDEXUAL SPANDEXUAL viaLuukka Luukka
marsjaninzmarsa
Reposted fromposzum poszum viaLuukka Luukka
1419 6b8b 500
marsjaninzmarsa
6849 7e3c
07/2013
Reposted frommrrru mrrru viaLuukka Luukka
marsjaninzmarsa
6364 be30
Reposted fromsiegmunda siegmunda viaLuukka Luukka
marsjaninzmarsa
6663 6eb4 500
Reposted fromSzczurek Szczurek viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj
marsjaninzmarsa
1542 b2f7 500
Reposted fromparrtyzant parrtyzant viaperseweracje perseweracje
marsjaninzmarsa
marsjaninzmarsa
Za bardzo kochała. Te właśnie psują wszystko najszybciej i najdokładniej. Chcą dostać tyle samo, ile dają i pewnego dnia wali się wszystko. Wtedy odchodzą.
— Marek Hłasko – Sowa, córka piekarza
marsjaninzmarsa
marsjaninzmarsa
2363 65df
marsjaninzmarsa
Reposted fromzelbekon zelbekon
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl