Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 03 2017

marsjaninzmarsa
Do czasu każdy by chyba wolał.

Spojrzałem. Po tym jak już odpisałem.
marsjaninzmarsa
juno.
Reposted byOnlyBluetutusjointskurwysynMasheMartwa13Elric-WolfeDagarhendojenkajanuschytrustentacleguymarlyleeincontrovertiblepati2k6

November 26 2017

marsjaninzmarsa
3362 dea1
Reposted fromkrzysk krzysk viamarlylee marlylee
marsjaninzmarsa
3405 e3fa 500
Reposted from2017 2017 viakobiety kobiety
marsjaninzmarsa
4091 4e6d
Reposted fromkrzysk krzysk viatobecontinued tobecontinued
marsjaninzmarsa
3584 0b63
Reposted fromdusielecc dusielecc viaikari ikari
marsjaninzmarsa
marsjaninzmarsa
North Norway
Reposted fromlifeless lifeless viamarlylee marlylee
marsjaninzmarsa
3639 b05b
Reposted fromtfu tfu viaHypothermia Hypothermia
marsjaninzmarsa
6747 c31e 500
Reposted fromgreensky greensky viarurky rurky

November 21 2017

marsjaninzmarsa
7683 6b69 500
Reposted fromcreepydoughnut creepydoughnut viarurky rurky
marsjaninzmarsa
Reposted fromFlau Flau viarurky rurky
marsjaninzmarsa
2171 e5fb
Reposted fromMatalisman Matalisman viarurky rurky
6106 688a
marsjaninzmarsa
Najgorzej jest nie nadawać się do związku, a jednocześnie mieć w sobie gigantyczne pokłady miłości.
marsjaninzmarsa
Wiem, chciałabyś wreszcie przeżyć więcej. Chciałabyś przeżyć więcej, chociaż przeczy serce.
marsjaninzmarsa
Reposted fromdarthsadic darthsadic viaHypothermia Hypothermia
marsjaninzmarsa
Reposted fromFlau Flau viaHypothermia Hypothermia
marsjaninzmarsa
2087 c033
Wygląda na to, że Jezus czuwa nad powstawaniem mojej pracy licencjackiej :D
Reposted fromtgs tgs viaczterywiekipozniej czterywiekipozniej
marsjaninzmarsa
Reposted fromFlau Flau viabercik bercik
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl