Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 19 2020

marsjaninzmarsa
Reposted fromrufusthedog rufusthedog viatomash tomash
marsjaninzmarsa
Nie ma sensu być wariatem, jeżeli bierzesz życie za poważnie
— A Beautiful Mind
Reposted fromflesz flesz viatobecontinued tobecontinued
marsjaninzmarsa

September 02 2019

marsjaninzmarsa
1885 5e04 500

July 24 2019

marsjaninzmarsa
marsjaninzmarsa
marsjaninzmarsa
Wierzę w róż. Wierzę, że śmiech jest najlepszym sposobem na spalanie kalorii. Wierzę w całowanie, dużo całowania. Wierzę w bycie silnym, gdy wszystko wydaje się być nie tak. Wierzę, że szczęśliwe dziewczyny, to najpiękniejsze dziewczyny. Wierzę, że jutro jest kolejny dzień i wierzę w cuda.  
— Audrey Hepburn
Reposted fromlovvie lovvie viachceblantao5rano chceblantao5rano
marsjaninzmarsa
marsjaninzmarsa
"Jest mnóstwo seksu, który nie ma nic wspólnego z intymnością, oraz mnóstwo intymności, która w żaden sposób nie wiąże się z seksem. To nie jest jedno i to samo. Można kochać kogoś bez wzajemności, podczas gdy intymność zawsze działa w obie strony. Nie ma czegoś takiego jak 'nieodwzajemniona intymność'.Prawdziwa intymność to chwila, w której człowiek czuje się szczególnie zrozumiany. Nie zdarza się to często, a nawet jeśli, nie trwa długo." Ziyad Marar, "Intimacy".
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viasanitas sanitas
marsjaninzmarsa
marsjaninzmarsa
6278 7e4d 500
Reposted fromtichga tichga viaLonePoProstu LonePoProstu
marsjaninzmarsa
6229 c266 500
Reposted fromtgs tgs viaLonePoProstu LonePoProstu
marsjaninzmarsa
By anarchist spirit I mean that deeply human sentiment, which aims at the good of all, freedom and justice for all, solidarity and love among the people; which is not an exclusive characteristic only of self-declared anarchists, but inspires all people who have a generous heart and an open mind.
— Errico Malatesta
Reposted frompaket paket viaciarka ciarka
marsjaninzmarsa
5754 1c5e 500
Reposted fromteijakool teijakool viatomash tomash
marsjaninzmarsa
Reposted fromnaich naich viatomash tomash
marsjaninzmarsa
6494 d280
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 vianoisetales noisetales
marsjaninzmarsa
6493 6ce9 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 vianoisetales noisetales
marsjaninzmarsa
6451 26fb 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 vianoisetales noisetales
marsjaninzmarsa
"Nie wyruszył od razu. Wiedział z doświadczenia, jak ważne jest to, żeby umieć odkładać to, za czym się tęskni."
— T. Jansson - 23 lipca dzień Włóczykija.
Reposted fromcorvax corvax
marsjaninzmarsa
6452 968c 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaHypothermia Hypothermia
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl